Praktische info

Privacy Statement

VVV Deventer verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor diverse soorten doeleinden. Onder persoonsgegevens worden verstaan de gegevens waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd. Daarbij kan worden gedacht aan naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Onder omstandigheden kunnen ook het IP-adres of een gebruikersnaam als persoonsgegevens worden aangemerkt.

VVV Deventer respecteert de privacy van bezoekers van de website, ontvangers van de nieuwsbrief en andere betrokkenen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG stelt.

Alle gegevens die u ons verschaft zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat de VVV Deventer zonder toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons zijn vastgelegd in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Een verzoek daartoe kunt u richten aan:
VVV Deventer
Brink 89 (Penninckshuis)
7411 BX Deventer
Tel.:  0570 - 710120
Email: info@vvvdeventer.nl

Onder VVV Deventer vallen  diverse websites, te weten;
www.deventer.info
www.deventer1250.nl
www.deventerwebwinkel.nl
www.deventeropstelten.nl
www.deventerboekenmarkt.nl
www.dickensfestijn.nl

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van  het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldingsformulier op de website of beurs invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons verstrekt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Website en social media
Op de website en social media (zoals Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) worden algemene bezoek- en/of bestelgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

VVV Deventer gebruikt het statistiekenprogramma Google Analytics.   Lees hier  het privacy beleid van Google Analytics.

Afmelden
Donateurs, leden en abonnees die zich hebben aangemeld bij VVV Deventer, kunnen zich ook weer afmelden. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over evenementen, activiteiten, tips en acties voor uitjes of onze diensten en aanverwante zaken. De nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Bewaartermijnen
VVV Deventer voldoet bij het bewaren van persoonsgegevens aan de geldende wettelijke bewaartermijnen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Dit zal van geval tot geval verschillen. Zodra er geen grond meer is om de persoonsgegevens te bewaren, zullen deze worden verwijderd dan wel worden geanonimiseerd.

Vragen?
Heeft uw vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? U kunt altijd contact met ons opnemen, ook bij eventuele klachten. U kunt ook klachten over niet naleving van de bepalingen van dit privacy statement kenbaar maken aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laats gewijzigd:
Deventer,  17 oktober 2018